Aur app

Lánaskilmálar

1. Lánsloforð og útborgun
 1. Lántaki skuldbindur sig til þess að endurgreiða lánið í samræmi við ákvæði þessa lánssamnings.
 2. Lánveitandi skuldbindur sig til að greiða út lánið við undirritun lántaka á lánssamning, enda hafi lántaki veitt lánveitanda allar nauðsynlegar upplýsingar og staðist lánhæfismat lánveitanda.
 3. Lánssamningur þessi telst bindandi frá þeim degi sem lánssamningurinn er undirritaður af lántaka með rafrænni undirritun. Með útgreiðslu lánsins staðfestir lánveitandi samninginn fyrir sitt leyti.
2. Endurgreiðsla
 1. Lántaki skuldbindur sig til þess að endurgreiða lánið með eftirfarandi hætti:
  1. Höfuðstól lánsins og áfallna vexti skal endurgreiða með jöfnum greiðslum á 1 mánaða fresti þar til að endurgreiðslu er lokið.
  2. Lántaka er heimilt að endurgreiða lánið fyrir umsaminn gjalddaga að hluta eða fullu án greiðslu sérstaks uppgreiðslugjalds, að undangenginni tilkynningu til lánveitanda.
  3. Lánveitandi sendir greiðslutilmæli í gegnum Aur appið.
3. Vextir
 1. Lánið ber fasta óverðtryggða vexti per annum.
 2. Vextir reiknast frá útborgunardegi lánsins. Vextir reiknast daglega og er notast við reikniregluna 30 dagar í mánuði og 360 dagar í ári (30/360) Aðeins eru greiddir vextir fyrir það tímabil sem lántaki stendur í skuld við lánveitanda.
 3. Vanefni lántaki skuldbindingar sínar samkvæmt samningi þessum ber að greiða dráttarvexti í samræmi við ákvörðun Seðlabanka Íslands á hverjum tíma um grunn dráttarvaxta og vanefndaálag sbr. 1. mgr. 6. gr. laga nr. 38/2001 um vexti og verðtryggingu af gjaldfallinni eða gjaldfelldri fjárhæð frá gjalddaga til greiðsludags.
 4. Ógreiddir dráttarvextir reiknast daglega frá fyrsta degi vanskila og leggjast við höfuðstól lánsins á 12 mánaða fresti, í fyrsta sinn 12 mánuðum eftir fyrsta dag vanskila.
4. Kostnaður
 1. Lántaki greiðir lántökugjald sem bætist við höfuðstól lánsins.
 2. Lántaki skuldbindur sig til þess að greiða allan þann kostnað, sem leiða kann af innheimtuaðgerðum vegna vanefnda hans, lánveitanda að skaðlausu.
Greiðsla gjalda í tengslum við samninginn
 1. Lántaki skal greiða öll opinber gjöld eða skatta sem lögð kunna að vera á samninginn eða greiðslur samkvæmt honum, lánveitanda að skaðlausu.
Vanefndartilvik – vanefndarúrræði
 1. Það telst vanefnd lántakenda á samningi þessum ef:
  1. Lántaki greiðir ekki á réttum gjalddaga eða í réttum gjaldmiðli og slík vanefnd varir lengur en 14 daga frá gjalddaga
  2. Tekið er fjárnám hjá lántaka, beiðst er nauðungaruppboðs á eignum lántaka, lántaki leitar eftir nauðasamningum við skuldheimtumenn sína eða eftirgjöf skulda eða krafa kemur fram um að bú lántaka sé tekið til gjaldþrotaskipta.
  3. Upplýsingar sem lántaki hefur veitt lánveitanda í tengslum við lánssamninginn reynast rangar eða gefnar á fölskum forsendum.
 2. Ef vanefndatilvik kemur upp, eins og það er skilgreint í þessari grein getur lánveitandi fyrirvaralaust og án viðvarana gjaldfellt allar eftirstöðvar lánsins ásamt öðrum greiðslum sem lántaka er skylt að greiða samkvæmt samningi þessum. Ber lántaka þá að greiða dráttarvexti af gjaldfallinni eða gjaldfelldri fjárhæð samkvæmt 3. gr. samningsins.
 3. Komi til vanefnda af hálfu lántaka á skyldum hans samkvæmt samningnum, skuldbindur hann sig til þess að greiða allan kostnað sem lánveitandi verður fyrir vegna vanefndanna, þar með talinn lögfræðikostnað vegna innheimtu á greiðslum höfuðstóls, vaxta og kostnaðar.
 4. Komi til vanefnda á lánssamningi þessum er lánveitanda heimilt að tilkynna Creditinfo hf. um vanskilin.
Innheimta vanskila
 1. Lántaka er ljóst og samþykkir að skrifleg birting á innheimtuviðvörun og milliinnheimtubréfum fari fram í gegnum Aur app.
 2. Lántaka er ljóst og samþykkir að greiða allan frum- og milliinnheimtukostnað í gegnum Aur app. Fjárhæðir innheimtukostnaðar eru í samræmi við reglugerð nr 37/2009 um hámarksfjáræð innheimtukostnaðar o.fl.
Önnur ákvæði
 1. Fyrirsagnir í samningi þessum eru eingöngu til skýringar og fela ekki í sér efnisatriði í samningi þessum.
 2. Með rafrænni undirritun sinni ábyrgist lántaki að allar upplýsingar sem hann hefur veitt lánveitanda í tengslum við lánssamninginn séu réttar. Lántaka er ljóst að lántaki er ábyrgur vegna tjóns sem kann að verða vegna rangra upplýsinga.
 3. Lántaka er heimilt að falla frá samningi þessum innan 14 daga frá því að samningur er undirritaður og frágenginn á vefsvæði lánveitanda. Tilkynningu um að lántaki falli frá samningi skal senda á aur@aur.is, eða með öðrum sannanlegum hætti.
 4. Falli lántaki frá lánssamningi innan framangreindra tímamarka skal hann greiða lánveitanda höfuðstól láns, áfallna vexti og verðbætur, sé um slíkt að ræða, frá því að lánsfjárhæðin var greidd lántaka og til þess dags þegar endurgreiðsla á sér stað, án óþarfa tafa og eigi síðar en 30 almanaksdögum eftir að hann sendi tilkynningu um að hann hyggist falla frá samningi. Reikna skal vexti á grundvelli þeirra útlánsvaxta sem samningur kveður á um.
 5. Rísi mál út af samningi þessum, skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.