Aur app

Aur appið - Skilmálar

Notendasamningur

Skilmálar þessir gilda um þjónustu Aurs appsins (hér eftir nefnt Aur). Með því að samþykkja skilmálana lýsir notandi því yfir að hann hafi lesið, skilið og samþykkt skilmálana í heild sinni.

Almennt um Aur

Aur appið ehf. er í eigu Kind Sheep ehf. og Nova ehf. Appið býður upp á einfalda og fljótlega leið til að millifæra peninga út af debet- eða kreditkorti yfir á bankareikning. Notandi þarf eingöngu að vita símanúmer viðtakanda til að borga, rukka eða skipta kostnaði. Millifært er af debet- eða kreditkorti sem notandi skráir í skráningarferlinu og inn á bankareikning viðtakanda. Aur er ekki fjármálastofnun heldur eingöngu milligönguaðili á grundvelli þess viðmóts sem Aur appið er. Aur appið veitir ekki bankaþjónustu eða annars konar fjármálaþjónustu. Aur ábyrgist ekki neins konar endurgjald eða annað það sem greiðsla í gegnum appið kann að vera fyrir.

Umsókn og notkun appsins

Það er á ábyrgð notanda að gefa upp íslenskt símanúmer sem hann er sannarlega skráður fyrir, sem og réttar korta- og bankaupplýsingar á sömu kennitölu. Hægt er að breyta korta- og bankaupplýsingum undir stillingar í appinu. Notandi ábyrgist að uppfæra þær upplýsingar sem um hann gilda þannig að þær séu á hverjum tíma réttar og fullnægjandi. Aur appið er eingöngu ætlað til persónulegra nota en ekki í viðskiptalegum tilgangi. Aur appið má ekki undir neinum kringumstæðum nota til að safna peningum í nafni góðgerðasamtaka eða í neins konar viðskiptalegum tilgangi, við kaup og sölu á vöru eða þjónustu eða í annars konar atvinnustarfsemi. Aur er heimilt að fresta eða stöðva framkvæmd greiðslu sem og að krefjast frekari upplýsinga af notanda ef Aur telur ástæðu til að ætla að verið sé að framkvæma greiðslu í andstöðu við skilmála þessa eða landslög. Símanúmer og nafn notanda er vistað í notendaskrá Aur appsins og geta því allir millifært á bankareikning notanda ef símanúmer viðkomandi er skráð í Aur appinu. Ef notandi vistar mynd af sér í appinu birtist myndin þegar aðrir notendur fletta upp símanúmeri notanda. Aur áskilur sér allan rétt að hafna umsókn um notkun appsins án þess að tilgreina ástæðu. Með því að samþykkja skilmála þessa heimilar notandi Aurs að óska þeirra upplýsinga sem Aur telur nauðsynlegar til að tryggja öryggi þjónustunnar, öryggi notenda og/eða öryggi utanaðkomandi aðila. Upplýsingaöflun getur falist í fyrirspurnum til notanda eða kröfu um staðfestingar frá honum vegna þeirra upplýsinga sem hann hefur gefið eða aðgerða sem hann hefur framkvæmt.

Varðveisla, meðferð og ábyrgð notanda

Notandi útbýr PIN númer fyrir aðgang sinn. Ef notandi gleymir PIN númeri sínu getur hann óskað eftir að fá annað sent í heimabanka gegn gjaldi. Kostnaður fyrir þessa þjónustu er skv. verðskrá. Öll notkun appsins er á ábyrgð notanda og ætti hann undir engum kringumstæðum að deila upplýsingum um PIN númer eða veita öðrum aðila upplýsingar um númerið. Það er á ábyrgð notanda að greiða réttum notanda og/eða krefja réttan notanda um greiðslu. Þegar notandi borgar öðrum notanda felur það í sér yfirlýsingu notanda og staðfestingu á að notandinn eigi næga heimild á greiðslukorti sínu til að geta framkvæmt greiðsluna. Aur áskilur sér rétt til að takmarka einhliða þær upphæðir sem notandi getur millifært. Ef ágreiningur eða tjón verður vegna þess að greitt er með Aur er það eigendum appsins algerlega óviðkomandi og án ábyrgðar. Notandi getur ekki krafið Aur um neins konar skaðabætur eða endurgreiðslur vegna rangra greiðslna, þess að greiðsla berst ekki eða berst ekki fyrir tiltekinn tíma eða ef greiðsla er ógild eða véfengd. Til að auka öryggi á símanum ber notanda að sækja appið fyrir iPhone í App Store eða Google Play fyrir Android síma.

Glataður sími, lokun, afturköllun og uppsögn

Ef notandi verður var við óeðlilega notkun eða greiðslur af greiðslukorti sínu sem hann telur sig ekki hafa framkvæmt, týnir símanum sínum eða grunar að óviðkomandi hafi vitneskju um PIN númer að Aur appinu þá er það á ábyrgð notanda að loka tafarlaust fyrir aðgang sinn að appinu á vefsíðu Aurs, www.aur.is, undir þjónustuver. Aur appið áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang notanda ef grunur um misnotkun eða ranga notkun af einhverju tagi kemur upp, að einhliða mati Aurs. Ef engin notkun hefur átt sér stað í sex mánuði má gera ráð fyrir að aðgangi notanda verði lokað.

Öryggisstefna og meðferð persónuupplýsinga

Aur fylgir íslenskum lögum um meðferð persónuupplýsinga og ítrasta öryggis er gætt í meðferð þeirra. Eftirfarandi upplýsingar eru geymdar hjá Aur: Kennitala og nafn, símanúmer, mynd, bankaupplýsingar og netfang, ef netfang er gefið upp undir stillingar í appinu. Hætti notandi notkun Aurs appsins mun framangreindum upplýsingum verða eytt innan 30 daga. Kortaupplýsingar notanda eru geymdar hjá Borgun sem annast færsluhirðingu vegna þeirra greiðslna sem notandi framkvæmir með appinu. Borgun er fjármálafyrirtæki sem starfar undir eftirliti Fjármálaeftirlitsins. Allar upplýsingar um Borgun, öryggisstefnu félagsins og fleira er að finna á vefsíðu Borgunar, www.borgun.is. Bankaupplýsingar notanda eru geymdar hjá Aur, svo hægt sé að leggja inn á reikning notanda. Aur getur ekki nýtt þessar upplýsingar til að millifæra beint af bankareikningi notanda. Komi til breytinga á eignarhaldi Aur hefur það ekki áhrif á réttindi og skyldur notanda og þjónusta Aur mun haldast óbreytt óháð slíkum breytingum nema notanda verði tilkynnt um annað með hæfilegum fyrirvara. Notandi samþykkir þá söfnun og vinnslu persónuupplýsinga varðandi hann sem að framan eru greindar.

Gjaldtaka og millifærsluheimild

Ekkert kostar að sækja Aur appið. Aur tekur ekki gjald fyrir að millifæra af debetkorti en ef notandi skráir kreditkort er kostnaður skv. verðskrá, sem er aðgengileg á www.aur.is og í Aur appinu, undir um Aur. Notandi Aurs hefur hámarksheimild á dag og innan mánaðar. Breytingar á verðskrá til hækkunar eru tilkynntar með 30 daga fyrirvara en lækkanir geta tekið gildi strax.

Villur og ábyrgð

Ef um sannarleg mistök er að ræða af hendi Aurs verða slík mistök leiðrétt svo fljótt sem auðið er.

Breyting á skilmálum og aðrar tilkynningar

Notandi hefur aðgang að gildandi skilmálum í Aur appinu undir um Aur og á á vef Aurs, www.aur.is. Aur hefur heimild til að breyta ákvæðum skilmála þessara einhliða. Komi til breytinga munu þær verða kynntar notanda með minnst 30 daga fyrirvara með skilaboðum í gegnum appið, SMS tilkynningu til notenda og/eða undir stillingar í Aur appinu og á www.aur.is. Notandi samþykkir framangreindar aðferðir við upplýsingagjöf til hans. Í tilkynningu um breytta skilmála skal vakin athygli á því í hverju breytingar eru fólgnar og rétt notanda til að segja upp þjónustunni. Litið er svo á að notandi hafi samþykkt breytingar ef viðkomandi notar appið eftir að nýir skilmálar hafa tekið gildi. Aur áskilur sér rétt að hafa samskipti við notendur appsins í gegnum SMS skilaboð og með skilaboðum í gegnum appið. Aur mun eingöngu senda upplýsingar til notenda er varða þjónustu fyrirtækisins en ekki áreiti frá þriðja aðila. Öll mál, sem rísa kunna af notkun Aurs appsins skulu, nema á annan veg sé samið, fara eftir íslenskum lögum. Rísi mál vegna brota á skilmálum þessum eða ágreinings um túlkun þeirra má reka það fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur.

Gildistími

Skilmálar þessir eru gefnir út af Aur og gilda frá 1. september 2015 og til þess tíma er nýir skilmálar taka gildi.